Badgereglement


  1. Betalingen van consumpties in de bar van TC Zedelgem gebeuren vanaf seizoen 2018 bij voorkeur via de daarvoor voorziene badge. Deze badge kan door gelijk wie aangekocht worden (je hoeft zelf geen lid te zijn van TC Zedelgem) voor een bedrag van 5 euro. Met de aankoop van de badge, verklaart de persoon in kwestie zich uitdrukkelijk akkoord met onderstaande voorwaarden en het clubreglement.

 

  1. Er wordt maximum 1 badge per persoon toegestaan. De badge is, na betaling van de verschuldigde waarborg van 5 euro, eigendom van de persoon die de kaart aankoopt.

 

  1. Het opladen van de kaart kan cash in tennisclub bij één van de barverantwoordelijken of via de KNIP-app van Le Crédit Sportif.

 

  1. Het gebruik van de badge is strikt persoonlijk. De badge mag niet worden doorgegeven aan anderen.

 

  1. Iedere kaarthouder blijft uitsluitend verantwoordelijk voor het gebruik van zijn badge. Verlies of diefstal van de badge dient onmiddellijk aan het bestuur gemeld te worden zodat deze badge op non-actief kan worden gezet en misbruik kan worden voorkomen. Iedere kaarthouder blijft zelf uitsluitend verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging die het gevolg is van nalatigheid. De club kan hiervoor nooit verantwoordelijk gehouden worden.

 

  1. Bij verlies van de badge kan een nieuwe badge aangekocht worden, opnieuw is een waarborg van 5 euro verschuldigd.

 

  1. Het gebruik van de badge wordt automatisch geregistreerd. Indien vastgesteld wordt dat de badge gebruikt wordt in strijd met dit reglement en/of het clubreglement, heeft de club het recht om de badge in te trekken. Bij opzet, grove fout of veelvuldig voorkomende lichte fout kan het bestuur de betrokken kaarthouder schorsen/uitsluiten.

 

  1. Bij het terug inleveren van de badge (om welke reden dan ook, vb. einde lidmaatschap) wordt het bedrag dat zich nog op de badge bevindt, aan de betrokken kaarthouder terugbetaald. Ook de waarborg van 5 euro krijgt de kaarthouder terug, op voorwaarde dat de kaart niet beschadigd is.

 

  1. De club behoudt zich het recht voor op ieder moment wijzigingen aan onderhavig reglement aan te brengen. Wijzigingen zullen steeds kenbaar gemaakt worden.