Clubreglement


§1        Reservaties
Als u aanwezig bent, dient u zelf te reserveren. U kunt ook telefonisch vragen aan de uitbaters om de reservatie te registreren, dit tijdens de normale openingsuren van de chalet, ten laatste tot 22 uur, of beter nog reserveren via de site van de Tennis Vlaanderen
U bent verplicht uw eigen naam + de naam van uw tegenstrever in te vullen. Deze kunt u kiezen uit de lijst van spelers die daarvoor nog in aanmerking komen (spelers die reeds 2 uur hebben gereserveerd, die geschorst zijn of die hun lidgeld nog niet betaald hebben, komen niet in de lijst voor). Bij dubbelspel kunnen ook maar 2 namen per uur vermeld worden, en moeten er om 2 uur dubbel te spelen twee spelers aanwezig zijn om hun code in te geven, zo niet moet aan de uitbaters gevraagd worden het terrein te reserveren, mits mededeling van de namen der 4 spelers.
U kan reserveren voor 2 speelbeurten, deze mogen echter niet op dezelfde dag vallen. Na de eerste speelbeurt kan u opnieuw reserveren voor één uur.
Eenmaal u de reservatie hebt ingebracht, kunt u dit zelf niet meer wijzigen. Enkel de uitbaters en de bestuursleden hebben die mogelijkheid en zullen u dan graag helpen.
Er mag in geen enkel geval onder een andere naam gespeeld worden. Indien de tegenstrever niet kan spelen en iemand anders deelneemt aan het spel, dan moet dit minstens 15 minuten vóór aanvang van het speeluur gemeld worden aan de uitbaters of een aanwezig bestuurslid. Deze kan dan de wijziging nog aanbrengen in de computer, later laat het programma dit niet meer toe! Laat dit echter een uitzondering blijven en geen regel worden!
Indien u een uur hebt gereserveerd en wegens omstandigheden niet kunt spelen, verwittig dan de uitbaters zo vroeg mogelijk en zeker minstens 15 minuten voor de aanvang van het betrokken speeluur, zodat andere leden de kans krijgen dit vrijgekomen uur te benutten.
Wie punten 5 en 6 met de voeten treedt zal gedurende 1 week zijn/haar reservatierecht verliezen. Uw naam wordt dan door een aanwezig bestuurslid verwijderd uit de spelerslijst. Ook de uitbaters krijgen van het bestuur de volmacht om op te treden.
De reservatie vervalt onvermijdelijk 13 minuten na het aanvangsuur van de speelbeurt.
Indien er zich na een speelbeurt geen andere spelers aanmelden kan er doorgespeeld worden. Als er zich echter andere spelers aanmelden, die nog niet gespeeld hebben, stopt u onmiddellijk het spel.
Jeugdspelers onder de 14 jaar mogen tijdens de week na 18.30 uur slechts reserveren, indien er ook een volwassen lid van onze club deelneemt aan het tennisspel. Indien er terreinen vrij zijn na 18.30 uur mogen zij uiteraard spelen, maar zij kunnen dan niet reserveren in het computersysteem.
Lessen moeten steeds gereserveerd worden en moeten voldoen aan de bepalingen van het lessenreglement van het bestuur.
Zo nodig, kan het bestuur beperkingen opleggen aan spelers die verhoudingsgewijze de terreinen teveel in beslag nemen.
Het bestuur heeft ook het recht reserveringen te schrappen om eventueel uitgestelde interclub- of competitiewedstrijden te kunnen laten doorgaan. Uiteraard wordt u tijdig telefonisch verwittigd van deze schrapping. Voor deze uitzonderlijke maatregel, die wij niet graag toepassen, maar die soms onvermijdelijk is, vragen wij uw sportief begrip.
Iedere speler moet steeds zijn/haar clublidkaart kunnen voorleggen aan de bestuursleden, de terreinverzorger of de uitbaters van de chalet, dit om eventuele misbruiken te kunnen nagaan. Wij rekenen ook hier op uw sportief begrip, wij kunnen immers niet elk lid kennen.

§2        Tenniskledij
Aangepaste tenniskledij is verplicht voor alle spelers, de kleur speelt geen rol.
Voor interclub en tornooien moeten de heren met een polo (met kraagje – dus geen T-shirt) spelen, liefst een polo van de club. De tennisshort moet voorzien zijn van zakken en mag niet tot onder de knieën reiken. Het dragen van een sweatshirt of training kan worden toegelaten door de interclub- of wedstrijdleider, maar deze heeft ook het recht dit te verbieden.
Het is verboden de tennisbanen te betreden zonder tennispantoffels met vlakke zool. Trimschoenen of ander schoeisel met ribben zijn ten strengste verboden! Wie hierop wordt betrapt zal onmiddellijk het terrein moeten verlaten en er enkel met gepast schoeisel terug op mogen.

§3        Onderhoud der terreinen
Na iedere speelbeurt, ook de laatste van de dag, moeten de pleinen gesleept worden. Bij het verlaten van de terreinen moeten deze ook afgesloten worden.
Bij warm en droog weer moet er gesproeid worden voor en/of na de wedstrijd. Dit kan met de drukknoppen op het terrein of, zo nodig, met de handsproeiers. U kunt ook vragen in de bar om het automatisch sproeisysteem even aan te leggen.
Enkel de onderhoudsman en/of de bestuursleden hebben het recht gemalen baksteen bij te voeren op de terreinen!
Het is ten strengste verboden een terrein te betreden zolang er nog water op staat of zolang het nog te drassig ligt. De onderhoudsman, de bestuursleden en de uitbater hebben het recht spelers de toegang tot een terrein te verbieden als dit volgens hen nog te drassig ligt. Wij vragen aan iedereen een beetje gezond verstand en goede wil!

§4        Spelen met verlichting
Lesgevers die wensen gebruik te maken van de verlichting tijdens hun lessen, brengen vooraf de uitbaters op de hoogte.
Voor privélessen wordt de verlichting volledig betaald door de lesnemer zelf.

§5        Gastspelers – niet aangesloten leden
Iedere speler die niet in het bezit is van een aansluitingskaart bij T.C. Zedelgem, of nog geen of onvoldoende lidgeld heeft betaald, wordt beschouwd als gastspeler of als niet aangesloten lid. Ieder lid kan een gastspeler uitnodigen volgens onderstaande tarieven:
Volwassenen en jeugd boven de 16 jaar
€12,00 per uur per terrein
Jeugd tot en met 16 jaar
€6,00 per uur per terrein
Conform de overeenkomst met de V.Z.W. Groene Meersen, krijgen niet aangesloten spelers ook speelgelegenheid.
Voorwaarden:
– enkel op terrein 1
– tijdens tornooien en interclubs heeft T.C. Zedelgem het recht dit terrein in geval van nood te gebruiken zolang dit nodig blijkt.

Het bestuur kan onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen bij de gastspelers en niet aangesloten spelers, zoals scholen, Sportiek, opendeurdag, 1 mei-sportdag, gratis initiatielessen enz.
Gastspelers of niet aangesloten spelers mogen de tennisbaan niet betreden zonder voorafgaandelijk in te schrijven bij de uitbaters. Indien de chalet op dat ogenblik niet open is, deponeren zij vooraf een briefje met hun naam, het speeluur en het terrein in de bus naast de ingang van de bar.
Gastspelers en niet aangesloten spelers dienen zich strikt te houden aan het Huishoudelijk Reglement van T.C. Zedelgem.
Bij eventuele overtredingen zullen de eigen leden verantwoordelijk worden gesteld als zij spelen met één of meer gastspelers en kunnen er zo nodig sancties volgen.

§6        Clubkampioenschap
De reservaties en reglementeringen voor deze wedstrijden worden jaarlijks vastgelegd door het bestuur en zullen uithangen in de chalet. Het volledige reglement van het clubkampioenschap vind je hier terug.

§7        Publicatie van beeldopnamen (foto’s, filmpjes,…)
Wij publiceren geregeld beeldopnamen van leden op onze website, Facebook, Twitter, Instagram, in ons jaarlijks magazine en dergelijke. Met die beelden willen we geïnteresseerde tennissers, familieleden, vrienden en kennissen op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de beeldopnamen maken zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de beeldopnamen niet aanstootgevend zijn. Bij twijfel zullen we steeds de betrokkenen aanspreken en hun toestemming vragen.

We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van beeldopnamen die te maken hebben met activiteiten van onze tennisclub. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat op elk moment  melden aan het bestuur. We zullen je bezwaar respecteren en geen beelden van jou publiceren.

We wijzen erop dat deze regels ook voor jou gelden. Volgens de privacywet mag je beeld- of geluidsopnamen waarop leden, vrijwilligers van de tennisclub of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.

§8        Rechten – Plichten – Sancties
Alle spelers hebben dezelfde rechten en plichten. Niemand kan zich op een kwalificatie beroepen om zich aan de bestaande regels te onttrekken. Er wordt van ieder lid hoffelijkheid, respect en eerbied verwacht tegenover elk lid van de club, dit zowel op als naast de terreinen.
De aansluiting bij de V.Z.W. Tennisclub Zedelgem houdt automatisch de aanvaarding in van onderhavig Huishoudelijk Reglement en de correcte naleving ervan.
De Raad van Bestuur van de V.Z.W. Tennisclub Zedelgem houdt toezicht op de naleving van het Huishoudelijk Reglement en voorziet gebeurlijk in een sanctie die een waarschuwing, reserveringsverbod, een spelverbod of zo nodig een schrapping van de lijsten kan zijn.

§9        Grensoverschrijdend gedrag

Het is elk aangesloten lid en begeleider verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik.

Een aangesloten lid kan door de Raad van Bestuur worden uitgesloten uit de club met een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Het aangesloten lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt per aangetekende brief geïnformeerd van de motieven voor uitsluiting en heeft het recht gehoord te worden op de Raad van Bestuur. Het betreffende lid kan zich laten bijstaan door een raadsman. Een minderjarige wordt opgeroepen samen met zijn wettelijke vertegenwoordiger(s). In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting kan de Raad van Bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is dat hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.